متن شعر

صالح تر و خشک شد ز تو دیده و لب

صالح تر و خشک شد ز تو دیده و لب
چه بد روزم چه شور بختم یارب

با درد هزار بار کوشم همه شب
تو مردی و من بزیستم اینت عجب

تعداد دفعات مشاهده: 170