متن شعر

می‌گفت عماد کاشی از نادانی

می‌گفت عماد کاشی از نادانی
کامسال گرانی بود از بی نانی

تا بود وجود او گران بود همه
چون مرد کنون هست بدین ارزانی

تعداد دفعات مشاهده: 270