متن شعر

باد آمد و بوی نوبهاران با او

باد آمد و بوی نوبهاران با او
ابر آمد و نرم باران با او
خاموشی باغ را شکستند که صبح
گل سر زد و گلبانگ هزاران با او

تعداد دفعات مشاهده: 275