متن شعر

بگو که بی خیال من نمی شوی!

بگو که بی خیال من نمی شوی!


امشــب نفس خیال من خواهی شد
مهـتاب شب زوال من خواهی شد

مشکوک به عاشق شدنـم باشم -یا
صد درصد ِ احتمال من خواهی شد

عمریست مرا فرصت دستان تونیست
پس کی وکجا مجال من خواهی شد

مــن مانــدم و روزگار ِ باد آورده
با آمــدنت روال من خواهی شد

با اینهمه باوری به من می گوید؛
یک روز تو بی خیال من خواهی شد
تعداد دفعات مشاهده: 1551