متن شعر

عالم همه سرنگون توانم دیدن

عالم همه سرنگون توانم دیدن
خود را شده غرق خون توانم دیدن

جان از تن خود برون توانم دیدن
من جای تو بی تو چون توانم دیدن؟

تعداد دفعات مشاهده: 131