متن شعر

از ریاضی بیزارم !!

از ریاضی بیزارم !!


خبر...خبر!!
مضاربه!
میان مادر و پدر
نتیجه اش؟ همه ضرر
و کودکی که خسته است و
درس میکند ز بر...


تشر.. تشر!!
که میخوری تو ضربدر
سر به هوا شدی پسر
و نامه ایی برای مادر و پدر...


پسر پسر!!
جدول ضرب و درد سر
حاصل یک در خود یک
و یک جواب بی اثر
جواب میشود.... پسر...


خطر خطر!!
بیا ببینمت پسر
درسی که گفته ام به تو
بگو تو یکبار دگر
اقا اجازه ؟
یک یکی؟
صفر جواب اخر است
نه کمتر و نه بیشتر!
تعداد دفعات مشاهده: 1562