متن شعر

ز برون در گذشتم ز درون خانه گفتم

ز برون در گذشتم ز درون خانه گفتم
سخنی نگفته ئی را چه قلندرانه گفتم

تعداد دفعات مشاهده: 247