متن شعر

رفتی تو و بی تو ذوق می نوشی نیست

رفتی تو و بی تو ذوق می نوشی نیست
کاریم به جز سکوت و خاموشی نیست
دانی تو و عالمی سراسر دانند
گر از تو خموشم از فراموشی نیست

تعداد دفعات مشاهده: 324