متن شعر

تا کی پی هر نگار مهوش، سلمان،

تا کی پی هر نگار مهوش، سلمان،
گردی چو سر زلف مشوش، سلمان؟

گر طلعت شاهد قناعت بینی
زلفش به کف آر و خوش فروکش سلمان

تعداد دفعات مشاهده: 127