متن شعر

عمری ز پی کام دل و راحت تن

عمری ز پی کام دل و راحت تن
گشتیم و ندیدیم جز از رنج و محن

درد آمد و گفت از بن دندان با من:
راحت طلبی به کام، دندان بر کن

تعداد دفعات مشاهده: 129