متن شعر

شعر تو که هست قوت جان مردم

شعر تو که هست قوت جان مردم
آورد به ما رقعه رسان مردم

بر مردمک دیده نهادم سخنت
مشهور شد این سخن میان مردم

تعداد دفعات مشاهده: 135