متن شعر

چون بار فلک بست به افسون ما را

چون بار فلک بست به افسون ما را
وز خانه خود کشید بیرون ما را

از بس که بلا نمود گردون ما را
چون شیر دهانیست پر از خون ما را

تعداد دفعات مشاهده: 268