متن شعر

مسعود ملک ملک نگهبان چو تو نیست

مسعود ملک ملک نگهبان چو تو نیست
در هر چه کنی سپهر گردان چو تو نیست

یک شاه به ایران و به توران چو تو نیست
سلطان زمانه ای و سلطان چو تو نیست

تعداد دفعات مشاهده: 272