متن شعر

گل بین که دریدند همه پیرهنش

گل بین که دریدند همه پیرهنش
کردند برهنه بر سر انجمنش

در چوب شکافتند همه پیرهنش
کردند به صد پاره میان چمنش

تعداد دفعات مشاهده: 142