متن شعر

زیر و زبر چشم ترا بس موزون

زیر و زبر چشم ترا بس موزون
نقاش ازل سه خال زد غالیه گون

پندار که در شب فراز عینت
دو نقطه یا نهاد و یک نقطه نون

تعداد دفعات مشاهده: 134