متن شعر

از باغ جمالت ار آگه بودی گل

از باغ جمالت ار آگه بودی گل
این راه پر از خار نپیمودی گل

با این همه خارها که در پا دارد
چون آمد و چون بدین زودی گل؟

تعداد دفعات مشاهده: 140