متن شعر

در معده خالی ندهد مل ذوقی

در معده خالی ندهد مل ذوقی
بی ساغر می‌ندارد از گل ذوقی

بی برگ و نوای عیش حاصل نشود
از برگ گل و نوای بلبل ذوقی

تعداد دفعات مشاهده: 318