متن شعر

درد آمد و گرد من ز هر سو بنشست

درد آمد و گرد من ز هر سو بنشست
گه بر سرو چشم و گاه بر رو بنشست

چون دولت کار او به پایان برسید
آمد به ادب به هر دو زانو بنشست

تعداد دفعات مشاهده: 299