متن شعر

چهار پرده- از نو سروده ها

چهار پرده- از نو سروده ها


پرده ی اول:

تو – من
ایستاده ایم
رو به هم
لبخند میزنی
نگاه-...
کیش
مات!


پرده ی دوم:


من –تو
ایستاده ایم
کنار هم
می سرایمت!
لبخند
لب...
عشق
لانگ شات!

پرده ی سوم:

تو-من
شب سکوت
ایستاده ایم
پشتمان به هم!
گریه میکنم
لبخند میزنی!
سایه ی مرموز!
یک نفر...
با کراوات!!

پرده ی چهارم:

من- من!
فقط سکوت
ایستاده ام
تو رفته ای
باز گریه میکنم
باران میبارد
زوم!!!
کات...
تعداد دفعات مشاهده: 62