متن شعر

قبله ست به دوستی ندای تو مرا

قبله ست به دوستی ندای تو مرا
جانست به راستی هوای تو مرا

امروز چو کس نیست به جای تو مرا
در جمله چه بهتر از رضای تو مرا

تعداد دفعات مشاهده: 495