متن شعر

ای آنکه تو طالب خدایی به خود آ

ای آنکه تو طالب خدایی به خود آ
از خود بطلب کز تو جدا نیست خدا

اول به خود آ چون به خود آیی به خدا
کاقرار نمایی به خدایی به خدا

تعداد دفعات مشاهده: 288