متن شعر

معجزه

معجزه

بر چفت مقبره پیر
قفلی میان گره ها و قفل ها
دیشب گشوده شد
هیهات ... بدبختی چه کس آغاز گشته است ؟


تعداد دفعات مشاهده: 260