متن شعر

ای خواجه فلان الدین که ریشت ... باد

ای خواجه فلان الدین که ریشت ... باد
ریشت نفسی نیست ز دندان آزاد

بر ریش تو یک گوزگره خواهم زد
زآنان که به دندان نتوانیش گشاد

تعداد دفعات مشاهده: 153