متن شعر

شاها به خطای اسب اگر شاه ز زین

شاها به خطای اسب اگر شاه ز زین
گردید و جدا گشت، چه افتاد ازین؟

حاشا که تو افتی و نیفتد هرگز
مانند تو شهسوار در روی زمین

تعداد دفعات مشاهده: 139