متن شعر

دذر راه بسر همی پوید شمع

دذر راه بسر همی پوید شمع
پروانه‌ای از حسن تو می‌جوید شمع

تا ز آتش لعل تو سخن گوید شمع
هر لحظه دهان به آب می‌شوید شمع

تعداد دفعات مشاهده: 154