متن شعر

افکند دلم زمانه در زاریها

افکند دلم زمانه در زاریها
در دیده من سرشت بیداریها

امید تو می داد مرا یاریها
تا جان نبرم چنین به دشواری ها

تعداد دفعات مشاهده: 422