متن شعر

من با کمر تو در میان کردم دست

من با کمر تو در میان کردم دست
پنداشتمش که در میان چیزی هست

پیداست کز آن میان چه بر بست کمر
تا من ز کمر چه طرف بر خواهم بست

تعداد دفعات مشاهده: 365