متن شعر

در حبس مرنج با چنین آهن ها

در حبس مرنج با چنین آهن ها
صالح بی تو چگونه باشم تنها

گه خون گریم به مرگ تو دامنها
گه پاره کنم ز درد پیراهنها

تعداد دفعات مشاهده: 274