متن شعر

يه هذيان جديد

يه هذيان جديد

باید شناسنامه ام را عوض کنم/
-توجه- توجه !
اشتباهی آبان متولد شدم
- همین ایستگاه پیاده ....
نه – نمیشوم!
سرم درد میکند برای دردسر
اصلا من نبودم –خودم!
جابجا شده بودم در تیمارستان !!
- توجه – توجه –
تاریخ تولدم نگاه تو بود!
پنجمین شنبه اسفند
که ساعت دلش نمی آمد هشت بشود
که لعنت می فرستم بر گذر تاریخ
- این تقویم لعنتی –
کاش سی ثانیه ی ما سیصد سال میشد
- دلم میگفت!! –
دوم اسفند
تبریز
و شاعری که متولد - ... عاشق شد!!!
نه /
دیوانه نبود
هذیان نمیگفت!
دوستت داشت
همین
- توجه – توجه -
دیوانه – عاشق . . .
شاعر شده بود

تعداد دفعات مشاهده: 76