متن شعر

چون همت تو به حال من مقرونست

چون همت تو به حال من مقرونست
امید مرا به بخت روز افزونست

سمجم همه پر نعمت گوناگونست
زین بیش شود آنچه مرا اکنونست

تعداد دفعات مشاهده: 311