متن شعر

با من سخن تو در میان آوردند

با من سخن تو در میان آوردند
گلبرگ بهار در خزان آوردند
خاموش ترین سکوت صحراها را
با نام تو باز در فغان آوردند

تعداد دفعات مشاهده: 338