متن شعر

اسبی که مرا خواجه بر آن اسب نشاند

اسبی که مرا خواجه بر آن اسب نشاند
هر کس که بدید اسب شطرنجش خواند

چون راندمش در اولین گام بماند
بد جانوری بود، ندانم به چه ماند

تعداد دفعات مشاهده: 125