متن شعر

با طبع لطیف از در لطف در آ

با طبع لطیف از در لطف در آ
با نفش غلیظ ز ره جور میا

در هیزم و گل تاملی کن که جهان
آن را به تبر شکافت و این را به صبا

تعداد دفعات مشاهده: 307