متن شعر

پر سوخته ی شرار پرهیز توام

پر سوخته ی شرار پرهیز توام
دیوانه ی چشم فتنه انگیز توام
گنجایش دیگری ندارد دل من
همچون قدح شراب لبریز توام

تعداد دفعات مشاهده: 388