متن شعر

رویت که ازو گرفت نیرو آتش

رویت که ازو گرفت نیرو آتش
از فتنه بر افروخت به هر سو آتش

با روی تو در ستمگری زد پهلو
زلف تو و کرد زیر پهلو آتش

تعداد دفعات مشاهده: 131