متن شعر

شاعر در کدام غزل از دهن افتاد؟!

شاعر در کدام غزل از دهن افتاد؟!


من داغ کرده ام
جرعه ای از من بنوش
تا چند غزل دیگر
از دهن می افتم
آنوقت باید مرا
در کتابهای تاریخ دوره کنی
شاعر در کدام غزل از دهن افتاد؟!
و تو بی که پاسخی بدهی
-بی که بخواهی-
تمام خاطراتم را یکجا سر خواهی کشید
تا از دهن نیفتاده ام
جرعه ای از من بنوش
تعداد دفعات مشاهده: 65