متن شعر

از وصلت آنکه همچو سوسنش تنست

از وصلت آنکه همچو سوسنش تنست
روزم ز طرب چو سوسن بر چمنست

امروز بدان شکر که در عهد منست
چون سوسن ده زبانم اندر دهنست

تعداد دفعات مشاهده: 423