شهر ری در انتظار فاجعه

1398/03/01 - 05:56:00 ق.ظ
شهر ری در انتظار فاجعه

این بحران حل نخواهد شد تهــران تمــام آلودگی هــای خود را در جنوب این کانشــهر دفن می کنــد، آلاینده هایی مانند زباله، مشــتقات نفت و نشــت گازوئیل و بنزین در خاک و آب.
شهر ری، باقرشــهر، کهریزک و روســتاهای اطراف آن به شدت آلوده شده اند. یک عضو شورای شهر تهران می گوید که این وضعیت اصاح شدنی نیست مگر اینکه شهرداری و مدیریت شهری ری از شهرداری تهران جدا شود و آنها تصمیم بگیرند برای همیشــه از شر این آلاینده ها خاص شــوند. به گزارش برنا، اخبار مربوط به نشت نفت در زمین های کشاورزی جنوب تهران، بوی نامطبوع دفن زباله ها در آرادکوه و آلودگی هوای شهر ری، همیشه در رسانه ها تکرار می شــود ولی اینکه از چاه های آب شرب جنوب تهران، نفت دربیاید، تاکنون سابقه نداشته است.
حسن خلیل آبادی می گوید تا زمانی که شهرداری ری از شهرداری تهران جدا نشده است، مشکلات مربوط به محیط زیست آن منطقه همچنان وجود خواهد داشــت.
او به صورت آشکاری از طرفداران انتزاع ری از تهران است، انتزاعی که در سال های گذشته همیشه دستمایه اختافات سیاسی بود و همچنان جداسازی شهرداری ری از شهرداری تهران باتکلیف مانده است. در ادامه گفت وگو با این عضو شورای شهر تهران را می خوانید.
چاه های آب شــرب جنوب تهران به خاطر نشت مواد نفتی از پالایشگاه، آلوده شــده اســت. اثرات اجتماعی این آلاینده ها چیست؟
آن منطقه پر از تاسیســات نفتی اســت؛ در باقرآباد، بخش مرکزی شهرری و کهریز هم لوله های حجیم انتقال مواد نفتی عبور می کند و هم تانکرهای نگهداری نفت و گازوئیل و بنزین در آنجا نگهداری می شود. اینها رسوباتی دارد که حتی باعث شد یکی از روستاهای مجاور پالایشگاه تهران آلوده و تخلیه شود. یک روستای قدیمی به نام اسماعیل آباد بود که اماکشان را از کشاورزان خریدند و تخلیه شد.
روستاهای دیگری که در حاشیه پالایشگاه هستند هم در معرض خطر تخلیه قرار دارند
. فرماندار ری اعام کرده پالایشگاه، 7حلقه چاه آب شــرب را آلوده کرده است و حتی ساکنان این منطقه با کاهش آب مواجهند.آیا برای این وضعیت، فکری شده است؟
بله، آب شــرب را دقیقا نمی دانم. البته آب های کشاورزی آلوده است. رسوبات پالایشگاه، آب های سطحی و زیرسطحی منطقه را آلوده می کند. ما مکررا گفته ایم؛ این لوله ها و تاسیسات متعلق به 40 تا 50 ســال پیش اســت. تجهیزاتی که مستهلک شده اند و اینها باعث مشکلاتی برای مردم شده است.
چه مشکلاتی برای سامت مردم به وجود آمده؟
افزایش بیماری های گوارشــی و پوستی در آن مناطق زیاد است و آمارگیری درستی نشده ولی به نظر می رسد بیماری های پوست و گوارش را افزایش و تحت تاثیر قرار داده است. بازدید میدانی از آنجا داشتم. در جداره های انهار کشاورزی و جوی ها، رسوب چربی نفت و مشتقات آن قابل مشاهده است.
در این شرایط شورای شهر چه اقدامی می کند؟
متاسفانه هیچ! یکی از دلایلی که می گوییم شهر ری را از تهران جدا کنیم، این است که بتوانیم آلودگی ها را از شهر ری جدا کنیم
اگر شهر ری جدا شود چه اتفاقی می افتد؟
خودشان برای خودشــان تصمیم می گیرند. دیگران دیگر تصمیم نمی گیرند.
یعنـی می تواننـد تصمیـم بگیرند پالایشگاه نفت منتقل شـود؟
بله، می توانند تصمیم بگیرد. چرا نتوانند؟ پایشگاه می تواند منتقل شود. دفن پسماند و بهشت زهرا می تواند منتقل شود. ما نیم قرن است این مصیبت ها را تحمل می کنیم، حالا 10سال این آلودگی ها به جای دیگری برود. هیچ عوارضی پیدا نمی شود. هیچ مسئولیت اجتماعی از سوی کسانی که این آلودگی ها را به شهر ری تحمیل می کنند، وجود ندارد که مردم دلخوش باشــند اگر پسماند و زباله می آید و آایندگی نفت دارد، فان خدمت هم از سوی پالایشگاه انجام می شود. در شرایط فعلی غیر از آلودگی آب و خاک و هوا، هیچ خدمتی از ســوی آلوده کنندگان ری به مردم داده نمی شود.
تهرام/8138/

انتهای پیام /*