چیستان و معما  

چیستان و معما
  لیست مطالب و مقالات
سوال از حضرت علی
"از حضرت علی (ع) پرسیدند :
واجب و واجبتر چیست؟
نزدیك و نزدیكتر كدامند؟
عجیب و عجیب تر چیست؟
سخت و سخت تر چیست؟
اگر شما بودید چه جوابی می دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟
"

پیامبران زنده
اكنون چهار تن از پیامبران زنده هستند، آن چهارتن كدامند؟

ندیدن رحم مادر
كسانیكه رَحِمِ مادر را ندیده اند 9 نفرند، آن 9 نفر چه كسانی هستند؟

شش چیز
حضرت آدم و حوا شش چیز در بهشت آوردند كه هر یك از آنها منشأ چیزی شد، آن شش چیز كدامند؟

دو ساعته
شخصی چگونه – بدون استفاده از هواپیما- خود را دو ساعته به مشهد می رساند؟

دزدی
جملات زیر، مصداق چه حكایتی هستند؟ « برو، اگر نیامده، بگو بیاید. رفتم، نیامده بود، گفتم: بیاید، چرا نیامد؟ حتماً آمده كه نیامده است. اگر نیامده بود می آمد.»

آمد و رفت
آمد و رفت، آمد و نرفت، زائید و نمرد، نزائید و مرد!

شیر حلال ، گوشت حرام
آدرویش، خداداده سه تا میش. یكی شیرش حلال و گوشتش حرام، یكی گوشتش حلال و شیرش حرام و سومی هم گوشتش حرام، هم شیرش.

حرام و باطل
در اتاقی یك زن و شوهر نشسته اند. یكنفر هم در حال خواندن نماز است، نفر چهارم هم روزه دارد. به ناگهان مردی از در وارد می شود، با واردشدنِ او، این زن و شوهر به هم حرام می شوند. نماز آن شخص و روزه نفر چهارم هم باطل می گردد. چطور چنین چیزی ممكن است؟

چراغ قرمز
چراغ راهنمایی و رانندگی كه روبروی خیابان است قرمز است، افسر راهنمایی هم در آنجا ایستاده است، با اینحال راننده ای از چراغ قرمز می گذرد و كسی مزاحم او نمی شود. چطور چنین چیزی ممكن است؟

دفع
می دانیم كه در بهشت هر چه بخورند دفع نمی شود، در جهان مادی كدامیك از مثالها و شواهد را می توان یافت كه با آن امر همسان باشد؟

عبارت
عبارت زیر را بخوانید : H-M-B-A-A4-B-R

اعدام
حكم اعدام متهمی را صادر می كنند و مضمون «بخشش لازم نیست، اعدامش كنید.» را به امضا، دادستان می رسانند. پس از امضاء دادستان، مأمور اجرای حكم، با تغییری در مضمون، جمله را به صورتی در می آورد كه جلو اعدام متهم را می گیرد، او چه تغییری در جمله بوجود می آورد

میلیونر
شخصی تخم مرغ را دانه ای 70 ریال خرید و دانه ای 50 ریال فروخت و سرانجام میلیونر شد! چطور چنین چیزی ممكن است؟

شناختن آدم و حوا
از میان تعدادی زن و مرد برهنه، چگونه می توان آدم و حوا را شناخت؟

نسبت
زنی را در خیابان دیدم كه پسربچه ای را به دنبال داشت. از او پرسیدم: این پسر با توچه نسبتی دارد؟ گفت: «او پسرِ پسرم است، برادر شوهرم» ، چطور چنین چیزی ممكن است؟

دوره عمر شمع
پس از آن كه شمعی روشن بود, سر دیگر آن را نیز روشن كردیم ویك سوم ساعت دیگر طول كشید تا شمع سوخت . اگر شمع در آغاز از دو طرف روشن شده بود ویك سر آن تنها زمانی كه یك سوم میانی آن باقی مانده بود , خاموش می شد, سوختن شمع چه مدت طول می كشید؟

دکتر
آقای برومند همسر ودختری دارد . دختر او که ازدواج کرده است ،شوهر ویک پسر دارد . درباره این خانواده ، اطلاعاتی به شرح زیر است:
1- یکی از این پنج نفر ، دکتر است ویکی از چهار نفر دیگر ، بیمار دکتر است . 2- فرزند دکتر ویکی از والدین بزرگ بیمار همجنس هستند.
3- فرزند دکتر :الف) بیمار دکتر نیست و ب) یکی از والدین بزرگ بیمار نیست.
به نظر شما دکتر کیست ؟


TotalRecords:38
rPP:20
TotalPageCount:2
CurrentPage:2
PageNumberLength:15