اعلامیه جهانی حوق بشر  

اعلامیه جهانی حوق بشر
  لیست مطالب و مقالات
ماده اول
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند...

ماده دوم
1- هر کس حق دارد بدون هیچ گونه تمایز، بخصوص از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد...

ماده سوم
هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد...

ماده چهارم
احدی را نمی توان در بردگی یا خدمت اجباری نگه داشت، بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که با شد ممنوع است...

ماده پنجم
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا تنبیه یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شوون بشری یا موهن باشد...

ماده ششم
هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود...

ماده هفتم
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند علیه هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهره مند شوند...

ماده هشتم
هر کس در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته باشد، حق دادخواهی موثر از طریق مراجعه به محاکم صالح ملی را دارد...

ماده نهم
احدی نباید دچار توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه شود...

ماده دهم
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش منصفانه و به طور علنی به وسیله دادگاهی مستقل و بی طرف، مورد رسیدگی قرار گیرد و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید...

ماده یازدهم
1- هر کس که به ارتکاب عمل مجرمانه ای متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک محاکمه علنی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مطابق قانون گناهکار شناخته شود...

ماده دوازدهم
احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در برابر این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع شود...

ماده سیزدهم
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید....

ماده چهاردهم
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند....

ماده پانزدهم
1- هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.....

ماده شانزدهم
- هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب، با هم دیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند....

ماده هفدهم
1- هر شخص نسبت به مال خود منفردا و همچنین به صورت مشترک با دیگران حق مالکیت دارد.....

ماده هجدهم
هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود، این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا متجمعا به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد....

ماده نوزدهم
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد، این حق متضمن آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد....

ماده بیستم
1- هر کس حق دارد آزادانه مجامع و انجمن های مسالمت آمیز تشکیل دهد....


TotalRecords:30
rPP:20
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15