اعلامیه جهانی حوق بشر  

اعلامیه جهانی حوق بشر
  لیست مطالب و مقالات
ماده بیست و یکم
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید....

ماده بیست و دوم
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت او است، با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور تحقق بخشد....

ماده بیست و سوم
1- هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد...

ماده بیست و چهارم
هر کس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری با اخذ حقوق، ذیحق است....

ماده بیست و پنجم
1- هر کس حق دارد که زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش از حیث خوراک، پوشاک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی با توجه به معیارهای متعارف از سطح مناسب و کافی برخوردار باشد، و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود....

ماده بیست و ششم
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لا اقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند....

ماده بیست و هفتم
1- هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی- اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد...

ماده بیست و هشتم
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی، حقوق و آزادی هایی را که در این اعلامیه ذکر گردیده است، تامین کند و آن ها را به مورد عمل گذارد.

ماده بیست و نهم
1- هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصی او را میسر سازد. ...

ماده سیم
هیچ یک از مقررات اعلامیه ای حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت یا جمعیت یا فردی که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد یا در آن راه فعالیتی نماید


TotalRecords:30
rPP:20
TotalPageCount:2
CurrentPage:2
PageNumberLength:15