لانگرهانس

جزایر «لانگرهانس» در كجا هستند؟

در لوزالمعده آدمی