چراغ دریایی اسکندریه یا فار

فار یا چراغ دریائی اسكندریه جالب ترین وشاید سودمندترین عجایب هفتگانه دنیای باستانی فاروس یا فارا سكندریه بوده است .
فار  یا چراغ دریائی اسكندریه جالب ترین وشاید سودمندترین عجایب هفتگانه دنیای باستانی فاروس یا فارا سكندریه بوده است .

200 (دویست )سال پیش از میلاد مسیح ؛فرعون معروف مصر ؛بطلمیوس فیلادلفوس در جزیره ای به نام فاروس در نزدیكی بندر اسكندریه برج بزرگی ساخت كه بر فراز آن آتش فراوان شعله ای شب و روز روشن بود ؛ بر بدنه برج با خط برجسته ای جمله زیر را نوشتند :

{هدیه فرعون بطلمیوس به خدایانی كه وظیفه نجات دریانوردان را برعهده دارند.}

بنا به عقیده بسیاری مورخان ؛برج افتخاری این فرعون خیر خواه در حقیقت نخستین چراغ دریائی در تاریخ جهان بوده است . بزبان دیگر مخترع چراغ دریائی كه جان هزاران هزار نفر دریانوردان را داده ومیدهد همان بطلمیوس فرعون بوده است.

بعدها واژه فار یا فاروس كه به معنای چراغ دریائی به كار رفت از نام همان جزیره فاروس اقتباس گردید. برج دریائی اسكندریه تامدت ششصد سال در كمال استحكام برپا بود  ودریا نوردان را راهنمائی میكرد ؛در سال 400 بعد از میلاد قسمتی از ان آسیب دید وپس از آن نتوانست مانند سالهای قبل بكار ادامه دهد . سرانجام در سال 375 بعد از میلاد و بر اثر یك زمین لرزه شدید سرنگون و نابود گردید .