کرایه

شخصی مدت هفت شب در مهمانخانه ای منزل می كند و چون پول نقد برای پرداختِ كرایه مهمانخانه را ندارد، قرار می گذارد از هفت حلقه بهم پیوسته طلا كه بهمراه دارد، هر شب یكی از آنها را به جای كرایه به مهمانخانه دار بپردازد. اما می خواهد بیش از یكبار آن حلقه ها را از هم نگسلد. چطور چنین چیزی ممكن است؟

نخست حلقه سوم را پاره می كند و شب اول آنرا به مهمانخانه دار می دهد. شب دوم حلقه اول و دوم را كه بهم پیوسته بود به او می دهد و حلقه سوم را می گیرد. شب سوم، حلقه سوم را كه ابتدا جدا كرده بود به مهمانخانه دار می دهد كه جمعاً سه حلقه می شود. شب چهارم، چهار حلقه بهم پیوسته را در اختیار صاحب مهمانخانه می گذارد و دو حلقه بهم پیوسته و یك حلقه جدا( حلقه سوم ) را می گیرد. در شب پنجم، حلقه سوم را به مهمانخانه دار می دهد. شب ششم حلقه سومی را می گیرد و حلقه های دوتایی را باو می دهد و در شب هفتم، حلقه تكی را هم بوی تحویل می دهد و بدین ترتیب، تنها با یكبار گسستن حلقه ها، كار را به نتیجه می رساند  .