ماده چهارم

احدی را نمی توان در بردگی یا خدمت اجباری نگه داشت، بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که با شد ممنوع است...

No one shall be held in slavery or servitude, slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

احدی را نمی توان در بردگی یا خدمت اجباری نگه داشت، بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که با شد ممنوع است.