ماده هشتم

هر کس در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته باشد، حق دادخواهی موثر از طریق مراجعه به محاکم صالح ملی را دارد...

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

هر کس در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته باشد، حق دادخواهی موثر از طریق مراجعه به محاکم صالح ملی را دارد.