«خروس بیوه»

منظور از «خروس بیوه» چیست؟

منظور از خروس بیوه همان «خرس» است، زیرا خروس بی «و» یعنی بدون واو خرس می