ماده هفدهم

1- هر شخص نسبت به مال خود منفردا و همچنین به صورت مشترک با دیگران حق مالکیت دارد.....

1- Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

2- No one shall be arbitrarily deprived of his property.

1- هر شخص نسبت به مال خود منفردا و همچنین به صورت مشترک با دیگران حق مالکیت دارد.

2- احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.