شكارچی

چرا شكارچی به هنگام شكار، یك چشمش را می بندد؟

زیرا اگر دو چشمش را ببندد، جایی و كسی را نخواهد دید و قادر به شكار نخواهد بود