معرفی خویش

از شخصی خواستند خودش را معرفی كند، این شخص شكسته نَفسی كرده، خودش را كوچكتر از آنچه بود معرفی كرد و گفت: من «میرزا نیم من بوق بن پشم اندر پانزده» هستم! نام او چه بوده است؟

می دانیم بزرگتر از «میرزا» ، «آقا» و بزرگتر از «نیم مَن» ، « من» و بزرگتر از «بوق» ، «صور» و بزرگتر از «ابن» ، «پدر» و بلندتر از «پشم» ، «مو» و بزرگتر از «پانزده» ، «سی» است. پس با ان ترتیب. نام شخص مزبور این بوده است: «آقا من صور پدرموسی» یا به عبارتی «آقا منصور پدر موسی